Biz hakda

Esasy iş

DILYE IŞLER BOLANOK, ALöne başga sebäplere bagyşlanýar

WEADELL - BIZ MATERIALLARDAN KOREBIR

WEADELL material boýunça önümleriň iki esasy kategoriýasyny öndürýärMedisina HPLweKarbon süýümi.Müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda degişli önümleri sazlamak üçin ýokardaky iki görnüşli materialdan peýdalanýarys.

Dürli radiasiýa lukmançylyk enjamlary üçin ýörite aksesuar plitalaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.Bu önümler rentgen şöhlelendiriş aýratynlyklaryna eýedir we kliniki radiologiýanyň talaplaryna laýyk gelýär.

Birnäçe ýyl bäri degişli materiallara ünsi jemläp, olary lukmançylyk radiologiýasynyň talaplaryna laýyk gelýän önümlere öwürýäris.

Esasy önümler

DR MHPL ýa-da Uglerdäki stol stollary

Uglerod süýümi kompozitinde CT stoluň üstleri

MHPL ýa-da Uglerdäki hirurgiki stol üçin paneller

MHPL ýa-da ugleroddaky hassahana / ICU düşegi üçin tabak

Beýleki lukmançylyk enjamlary üçin aýratynlyk tagtasy

Uglerod süýümli listler laminatlar

HYZMATYMYZ

Medical Lukmançylyk HPL-i we degişli sandwiç-gurluş kompozit plitalaryny özleşdirmek.
Car Uglerod süýüm önümlerini we degişli kompozitleri özleşdirmek.

■ Maşyn hyzmaty: kesmek, üwemek, laklamak, gurnamak we ş.m.

Carbon Uglerod süýümi komponentini öndürmek üçin galyplary we gurallary öndürmek.

Bäsdeşlik artykmaçlygy

■ Premium hili
Medical Lukmançylyk rentgen şöhlelendiriji bölekleri üçin 10 ýyldan gowrak tejribe
Large Uly awtoklaw we aýratyn DR kesgitleýiş ulgamyny goşmak bilen iň ýokary desgalar

■ Wagtynda eltip bermek
Prices Durnukly bahalar we yzygiderli eltip bermek
Series Seriýaly önümçilikde tejribe

Mümkinçilik

Uglerod süýüm önümleriniň özbaşdak öndürilmegi

“Autoclave”, “Milling” we “CNC” maşynlary ýaly ýokary hilli uglerod kompozitleri üçin ösen önümçilik desgalaryny hödürleýäris.Talaplara (agram, egilmek güýji, býudjet) baglylykda önümçilik prosesi “Autoclave”, “Resin Infusion”, “Wakuum Bag” ýa-da “Manual Laminating” -da “Pre-Preg” -iň ulanylmagy bilen dowam edýär.Köpräk oka

SYITYASAT

Hiliň ýaşamagymyzyň açarydygyny anyk bilýäris.Ösen desgalara, ERP ulgamymyza we berk önümçilik prosesine sag bolsun aýdýarys, biz ony gözegçilik astynda saklap bilýäris.Hil meselesinde degişme etmejekdigimize ynanyň.Specializedöriteleşdirilen radiologiki hil barlag ulgamymyz hakda has giňişleýin öwreniň 

OCERI

logo-top

WEADELL DECORATIVE MATERIALS CO., LTD

Biz Şanhaýdan takmynan 120 km uzaklykda, Gündogar Merkezi Hytaýyň Çanjou şäherinde ýerleşýäris.

Salgysy: Cuixilu 166, Çanjou,Jiangsu, Hytaý, ZIP213101

Mail: info@weadell.com

Tel.: +86 519 8872 6981