MHPL-iň hassahanasynyň ýatagy

Önümler Weadell lukmançylyk melamin rezin tagtasyndan ýasaldy we müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüldi.


Önümiň jikme-jigi

Maglumatlar

Corrosion-resistance01

Poslama
garşylyk

Impact-resistance01

Täsir
garşylyk

Antistatic-1

Antistatik

Radiolucent01

Radiolýusent

Surface-antibacterial01

Faceüzü
antibakterial

Scratch-resistant01

Dyrna
çydamly

Moisture-proof01

Çyglylyk
subutnama

Önümiň daşky görnüşi

TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed2
TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed1
Product appearance3
Product appearance4
TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed3
Product appearance6

Önümiň ulanylyşy

TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed4
TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed5
TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed6
TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed7
TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed8
TOP Boards for Hospital Bed ICU Bed9

Aýratyn ýerine ýetiriş

Radiolýusent

Rentgen şöhleleri melamin rezininden geçende, material ýagtylygy petiklemeýär, şonuň üçin peselme pes bolup biler.Başgaça aýdylanda, rentgen şöhlelerine radiasiýa aýdyňdyr.Melamin rezinini ýokarky tagtalar hökmünde ulanmak bilen, radiografiki lukmançylyk ulgamy gysga gözden geçirmegiň dowamlylygyna we takyk netijelerine ýol açyp biler, radiasiýa dozalaryny azaldyp biler, bu bolsa öz gezeginde hassalaryň aşa duýgurlygynyň öňüni alar.

Radiolucent
Eligible Radiographic Imaging

Elýeterli radiografiki şekillendiriş

Melamin rezin paneli görkezilişinden rentgen netijeleri.
• Bitewi fon.
• Kliniki diagnozyňyza päsgel berip biljek görünýän haramlyk tegmilleri ýa-da kemçilikleri ýok.
Bu öndürijilik bilen önüm öndürmek, çig maly saýlamak, gaýtadan işlemek tehnologiýasy we hil gözegçiligi bilen ýokary baglanyşyklydyr.

Ajaýyp mehaniki häsiýetler

Gaty fenol ýadrosy we melamin üstü bolan termoset gurluşy, paneli gaty güýçli mehaniki öndürijilik bilen üpjün edýär, BSEN438-2 / 91-e görä, sfera urlandan soň depressiýa derejesini ölçäp, täsir synagy bilen tassyklap bolýar.

 

xcellent mechanical properties

Beýleki häsiýetler

1. Täsirlere garşylyk
2. Dyrmaşmaga garşylyk
3. Garşylyk geýiň
4. Arassalamak aňsat
1. Täsirlere garşylyk

Gaty fenol ýadrosy we melamin üstü bolan termoset gurluşy, paneli gaty güýçli mehaniki öndürijilik bilen üpjün edýär, BSEN438-2 / 91-e görä, sfera urlandan soň depressiýa derejesini ölçäp, täsir synagy bilen tassyklanýar.

2. Dyrmaşmaga garşylyk

Melaminiň üstü, hatda gaty dürli jisimlere garşy hem uzak wagtlap zeper ýetmezligi üçin, üstüň gurluşy, çyzylmagyna garşylygy üçin ýörite gurluş.

3. Garşylyk geýiň

BSEN438-2 / 91 synagy melamin plastinkasynyň könelişme garşylygynyň bardygyny we agyr zatlaryň ýerleşdirilýän ýerlerine ýa-da ýygy-ýygydan arassalanmagyň zerur ýerlerine laýykdygyny subut etdi.

4. Arassalamak aňsat

Güýçli, geçirijiliksiz ýer tozanyň özüne ýapyşmagyny kynlaşdyrýar, şonuň üçin önümi ýer ýüzüne zeper ýetirmezden degişli ergin bilen aňsat arassalap bolýar.

5. Çyglylyga garşylyk
6. Ojakdan goraýan
7. Elektro-statiki akym
8. Himiki garşylyk
5. Çyglylyga garşylyk

Melamin tagtasynyň ýadrosy ýörite termosetting rezini ulanýar, şonuň üçin howa üýtgemegine we çyglylyga täsir etmez, çüýremez ýa-da galyndy öndürmez.Onuň durnuklylygy we berkligi gaty agaç bilen deňeşdirilýär.

6. Ojakdan goraýan

Bsen 438-2 / 91-iň synagy melamin plastinkasynyň ýüzüniň çilimi ýakmakdan güýçli gorag ukybynyň bardygyny görkezdi.Material ýangyn saklaýjy, panel eremeýär, damýar ýa-da partlamaýar we häsiýetlerini uzak wagtlap saklap bilýär.Europeanewropanyň dürli synaglary materialyň ýangyna garşy ýokary derejededigini görkezdi.Fransiýada, NFX70100 we NFX10702 melamin plastinka synagynda görkezilişi ýaly, zäherli we poslaýjy gazlaryň goýberilmezligi üçin material F1 derejesine eýe, bu gurluşyk üçin iň oňat materiallardan biridir.Hytaýda, Milli ýangyn materiallaryny synag merkezi tarapyndan melamin plastinkasy, ýangyjy GB8624-B1.

7. Elektro-statiki akym

DIN51953 we DIN53482 laýyklykda melamin plitalary anti-statik materiallar hökmünde öndürilip bilner, bu bolsa plitalary hassahanalar, derman zawodlary, azyk senagaty, elektronika senagaty we optiki we kompýuter senagaty ýaly tozansyz ýerler üçin örän amatly edýär.

8. Himiki garşylyk

Fiziki we himiki plastinkada güýçli himiki poslama garşylyk bar: kislota, tolueniň okislenmegi we şuňa meňzeş maddalar.Melamin plastinkasy dezinfeksiýa serişdeleriniň, himiki arassalaýjy serişdeleriň we iýmit suwunyň, boýagyň eroziýasynyň öňüni alyp biler.Olar melamin plastinkasynyň häsiýetlerine täsir etmez, üstesine-de täsir etmez, güýçli kislotany ýygy-ýygydan ulanmak üçin fiziki we himiki plastinkanyň ýokary güýçli anti-himiki aýratynlyklaryny ulanmagy maslahat berýäris.

Gaýtadan işlemek hakda
Tabak materialy agaç we plastmassa plastinka bilen deňeşdirilende has ýuka bolany üçin, gaýtadan işlemekde umumy kesiş guralynyň ýarylmagy we kesilmeginiň ululygy we ş.m.Köp ýyllyk tejribe we ýörite patent kesmek gurallaryny ulanmak we gaýtadan işlemek merkezinde işlemek üçin hünär taýdan gaýtadan işlemek tejribämiz, şonuň üçin tabagy gaýtadan işlemegiň takyklygyny we gözelligini kepillendirip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler