DR mHPL kompozitiniň planşetleri

• Her dürli lukmançylyk DR-e uýgunlaşmak
• Melamin rezininiň üstü we gaty köpükli sendwiç gurluşy
• Ajaýyp şöhlelendiriş we şekillendiriş öndürijiligi
• weeňil we güýçli
• Talaplara laýyklykda özbaşdak önümçilik


Önümiň jikme-jigi

Maglumatlar

Light weight, strong built

Lighteňil agram
berk gurlan

Corrosion-resistance01

Poslama
garşylyk

Impact-resistance01

Täsir
garşylyk

Antistatic1

Antistatik

Radiolucent01

Radiolýusent

Surface-antibacterial01

Faceüzü
antibakterial

Scratch-resistant01

Dyrna
çydamly

Moisture-proof01

Çyglylyk
subutnama

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Weadell Composite mHPL Stol-toplar, sandwiç gurluşy birleşdirilen plastinka, onuň ýokarky we aşaky ýüzüne mHPL ulanylýar, ýörite gaty köpük ulanyp esasy material.Bu radiasiýa dermanlaryny ulanmak üçin iň oňat goldaw bermek üçin yzygiderli gowulaşmagyň netijesidir.Umuman alanyňda, planşet ýeňil, inçe, ýokary güýçli we ajaýyp görnüşe we arassa şekillendiriş netijesine eýe.Şonuň üçin bu rentgen enjamlarynyň ähli görnüşleri üçin iň oňat planşet saýlawydyr.

Aýratyn ýerine ýetiriş

AE test report

Rugsatly rentgen şekillendiriş

Onuň şekillendiriş netijeleri görkezýär
• Arassa gara fon
• Kliniki diagnozyňyza päsgel berip biljek tegmiller ýa-da kemçilikler ýok
Bu öndürijilik bilen önüm öndürmek, çig maly saýlamak, gaýtadan işlemek usuly we hil gözegçiligi bilen ýokary baglanyşyklydyr.

Radiolýusent

Rentgen şöhleleri melamin rezininden geçende, material ýagtylygy petiklemeýär, şonuň üçin peselme pes bolup biler.Başgaça aýdylanda, rentgen şöhlelerine radiasiýa aýdyňdyr.Melamin rezinini ýokarky tagtalar hökmünde ulanmak bilen, radiografiki lukmançylyk ulgamy gysga gözden geçirmegiň dowamlylygyna we takyk netijelerine ýol açyp biler, radiasiýa dozalaryny azaldyp biler, bu bolsa öz gezeginde hassalaryň aşa duýgurlygynyň öňüni alar.

Eligible Radiographic Imaging
load bearing2-composite melamine

Lighteňil, ýöne güýçli

Döwrebap dizaýna laýyk bolmak üçin gaty inçe edilip bilner.
BSEN438-2 / 91 laýyklykda degişli synaglar bilen tassyklanan ajaýyp ýük göteriji we täsir garşylygy.

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Sandwiç gurluşygy

• Lukmançylyk HPL (mHPL) ýer ýüzünde
• PMI esasly berk köpük ýa-da ýadro hökmünde PVC öýjügi ýapyň
• Gurluş berkitmesi hökmünde islege bagly asma gyrasy
• Daşky gurşawa arassa kompozit ýelim

结构图-1.pdf
PMI foam core01

PMI esasly berk köpük ýadrosy

• Pes dykyzlyk ajaýyp transradiansy üpjün edýär
• Agram gatnaşygy üçin ajaýyp güýç
• Dürli dykyzlyk dykyzlygy islege bagly, çeýe sazlamak we özleşdirmek

Specialörite oturdylan hoz

Kompozitiň saklaýyş güýjüniň ýeterlik däldigi umumy mesele.Thatöne bu barada alada etme, önümiň birnäçe gezek aýrylyp we ýygnalyp bilinjekdigini üpjün etmek üçin ýörite gurlan hozy öňünden gurup bileris.

Embedded Nut
PVC-band

PVC-zolakly ahyrky gyralary

• qualityokary hilli PVX material
• Awtomatiki baglaýjy maşyn, möhürlemegiň hilini kepillendirýär

Önümleriň ulanylyşy

1. cmrt application
Composite melamine Tabletop for X-ray machine application
3. cmrt application
6. cmrt application
4. cmrt application
5. cmrt application

Beýleki häsiýetler

1. Täsirlere garşylyk
2. Dyrmaşmaga garşylyk
3. Garşylyk geýiň
4. Arassalamak aňsat
1. Täsirlere garşylyk

Gaty fenol ýadrosy we melamin üstü bolan termoset gurluşy, paneli gaty güýçli mehaniki öndürijilik bilen üpjün edýär, BSEN438-2 / 91-e görä, sfera urlandan soň depressiýa derejesini ölçäp, täsir synagy bilen tassyklanýar.

2. Dyrmaşmaga garşylyk

Melaminiň üstü, hatda gaty dürli jisimlere garşy hem uzak wagtlap zeper ýetmezligi üçin, üstüň gurluşy, çyzylmagyna garşylygy üçin ýörite gurluş.

3. Garşylyk geýiň

BSEN438-2 / 91 synagy melamin plastinkasynyň könelişme garşylygynyň bardygyny we agyr zatlaryň ýerleşdirilýän ýerlerine ýa-da ýygy-ýygydan arassalanmagyň zerur ýerlerine laýykdygyny subut etdi.

4. Arassalamak aňsat

Güýçli, geçirijiliksiz ýer tozanyň özüne ýapyşmagyny kynlaşdyrýar, şonuň üçin önümi ýer ýüzüne zeper ýetirmezden degişli ergin bilen aňsat arassalap bolýar.

5. Çyglylyga garşylyk
6. Ojakdan goraýan
7. Elektro-statiki akym
8. Himiki garşylyk
5. Çyglylyga garşylyk

Melamin tagtasynyň ýadrosy ýörite termosetting rezini ulanýar, şonuň üçin howa üýtgemegine we çyglylyga täsir etmez, çüýremez ýa-da galyndy öndürmez.Onuň durnuklylygy we berkligi gaty agaç bilen deňeşdirilýär.

6. Ojakdan goraýan

Bsen 438-2 / 91-iň synagy melamin plastinkasynyň ýüzüniň çilimi ýakmakdan güýçli gorag ukybynyň bardygyny görkezdi.Material ýangyn saklaýjy, panel eremeýär, damýar ýa-da partlamaýar we häsiýetlerini uzak wagtlap saklap bilýär.Europeanewropanyň dürli synaglary materialyň ýangyna garşy ýokary derejededigini görkezdi.Fransiýada, NFX70100 we NFX10702 melamin plastinka synagynda görkezilişi ýaly, zäherli we poslaýjy gazlaryň goýberilmezligi üçin material F1 derejesine eýe, bu gurluşyk üçin iň oňat materiallardan biridir.Hytaýda, Milli ýangyn materiallaryny synag merkezi tarapyndan melamin plastinkasy, ýangyjy GB8624-B1.

7. Elektro-statiki akym

DIN51953 we DIN53482 laýyklykda melamin plitalary anti-statik materiallar hökmünde öndürilip bilner, bu bolsa plitalary hassahanalar, derman zawodlary, azyk senagaty, elektronika senagaty we optiki we kompýuter senagaty ýaly tozansyz ýerler üçin örän amatly edýär.

8. Himiki garşylyk

Fiziki we himiki plastinkada güýçli himiki poslama garşylyk bar: kislota, tolueniň okislenmegi we şuňa meňzeş maddalar.Melamin plastinkasy dezinfeksiýa serişdeleriniň, himiki arassalaýjy serişdeleriň we iýmit suwunyň, boýagyň eroziýasynyň öňüni alyp biler.Olar melamin plastinkasynyň häsiýetlerine täsir etmez, üstesine-de täsir etmez, güýçli kislotany ýygy-ýygydan ulanmak üçin fiziki we himiki plastinkanyň ýokary güýçli anti-himiki aýratynlyklaryny ulanmagy maslahat berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler