Iş wagty

 • 2009-njy ýylyň döredilmegi

  WEADELLTopar 2000-nji ýyldan bäri materiallar pudagy bilen meşgullanýar. Kompaniýa 2009-njy ýylda esaslandyryldy we ilki bilen ESD laminat materialy we hassahanalarda ýa-da laboratoriýada arassa otag bezegi, statiklere garşy stol we oturgyç, metope ýaly dürli bezeg materiallary bilen üpjün etdi. paneller we ş.m.

 • 2010 Lukmançylyk esbaplary meýdanyna girdi

  Döredileli bäri iki ýylyň dowamynda WEADELL birnäçe içerki we daşary ýurt lukmançylyk kärhanalary üçin, esasan hem hirurgiki stollar, hassahana düşekleri we beýleki lukmançylyk enjamlary ýa-da goşundylar üçin lukmançylyk enjamlarynyň belli bir bölek böleklerini öndürip başlady. .

 • 2012 Lukmançylyk radiasiýasy üçin materiallaryň üstünde işlemek

  Lukmançylyk zerurlyklaryna has gowy uýgunlaşmak üçin ökde lukmançylyk rentgen geçiriş aýratynlyklary bolan degişli materiallara ünsi jemläp başladyk we üstünlikli işledikMelamin-Fenol rezin önümiseriýasy.Bu önümler rentgen şöhlelendiriş ukybyna eýedir we dürli radiologiýa bilen baglanyşykly lukmançylyk enjamlarynyň aýratynlyk tagtasy hökmünde hyzmat etmek üçin örän amatlydyr.Köpräk oka

 • 2015 Rentgen geçiriş synag ulgamyny dörediň

  Önüm synagyny uýgunlaşdyrmak üçin kliniki DR we kömekçi enjamlaryň doly toplumyny hödürlemek bilen, rentgen geçiriş synag ulgamymyzy gurduk.Bu ulgam, kliniki talaplara gönüden-göni önümleriň rentgen geçirişini partiýa şekillendirişini amala aşyrmak üçin ýörite döredildi.Köpräk oka

 • 2016 Melamin kompozit DR tablisasynyň ösüşi

  Bazar islegini we öz tehnologiýa toplamagymyzy birleşdirip, lukmançylyk melamin rezininden we ýörite gaty köpükden ýasalan birleşdirilen laminat önümini üstünlikli taýýarladyk.Önümiň pes pes alýuminiý ekwiwalenti, hapalarsyz şekillendiriş, güýçli göterijilik ukyby we lukmançylyk rentgen anyklaýyş enjamlarynyň stolunyň ýokarsyna bagyşlanan beýleki öndürijiligi bar.Köpräk oka

 • 2017 Uglerod süýümli önümlerden başlaň

  Güýçli uglerod süýümi bilen üpjün edýän zynjyrly sebitde.Müşderiniň islegini we artykmaçlyklaryny jemläp, 2017-nji ýylda henizem lukmançylyk maksatly uglerod süýümli önümleri üpjün edip başladyk.Uglerod süýümi we ýörite gaty köpük bilen birleşmäniň öndürilişi barada “Know-How” bar we lukmançylyk hasaplanan tomografiýa (CT) üçin “Top Top” -y sazlap bileris.Köpräk oka

 • Umuman aýdanyňda

  Umuman aýdanyňda Soňky on ýylda, dünýädäki hyzmatdaşlarymyza 500,000-den gowrak dürli görnüşli WEADELL tagta önümlerini üstünlikli üpjün etdik.Ünsümizi jemlän we üstünde işleýän zatlarymyzy jemläris we jemläris.