Bagyşlanan rentgen synag ulgamy

Radiologiki hiliň bagyşlanan önüm synag ulgamy

Önümleriň gözden geçirilişiniň zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin kliniki sanly radiografiki enjamy (DR) we kömekçi enjamlary ornaşdyrmak bilen, 2015-nji ýylda önümleriň rentgen geçiriş aýratynlyklaryny, şol sanda Alu-ekwiwalentligi we şol sanda önümleriň rentgen geçiriş aýratynlyklaryny barlamaga ýöriteleşdirilen synag ulgamyny gurduk. Rentgen şekillendiriş-hili.Bu ulgam partiýany skanirlemek üçin ýörite işlenip düzülendir we ýüze çykarmak işini netijeli ýerine ýetirýär, bu bolsa tutuş bir prosesi tehniki taýdan mümkin edýär.

DR machine

MAKSAT

Weadell - The Dedicated X-Ray Test System5

Alu-ekwiwalentligi kesgitlemek üçin

Kliniki radiasiýa lukmançylygy, rentgen şöhlelenmesine aşa täsir etmeginiň öňüni almak we gysga gözden geçirmegiň dowamlylygyna we takyk netijelerine ýol bermek üçin hassany goldaýan gurluşyň, adatça ýokarky tagtalarda, radiasiýa enjamlarynda ulanylýan pes alýumin ekwiwalentine eýe bolmalydygyny talap edýär.

Suratyň arassalygyny barlamak üçin

Şol bir wagtyň özünde, hassanyň bedeninden başga ýeke-täk rentgen şöhlelendiriji gurşaw hökmünde bu gurluş tagtasynda rentgen şekiliniň hili bolmaly, ýagny rentgen şekillendiriş netijeleri arassa bolmaly, görünýän haramlyk ýerleri ýokdy ýa-da lukmanyň diagnozyna päsgel berip biljek görünýän kemçilikler.

Şonuň üçin önümlerimiziň ýokardaky iki häsiýetini doly barlamak we hil dolandyryşyny ep-esli gowulandyrmak üçin bu rentgen öndürijilikli ýörite synag ulgamyny gurduk.

Weadell - The Dedicated X-Ray Test System

Müşderä baha bermek

Bu synag ulgamy diňe bir içerki hil gözegçiligini gowulandyrmak bilen çäklenmän, müşderilerimize köp düwünli gözleg faýllary bilen yzarlanylýan hil dolandyryşyny tamamlamagy hem goldaýar.

Sistema düşündirişi

Weadell - The Dedicated X-Ray Test System6

Kliniki nukdaýnazardan

Önüm synagynyň zerurlyklaryna uýgunlaşyň

Bu ulgama girizilen rentgen enjamlary kliniki DR bolup, önümleri kliniki talaplara laýyklykda gönüden-göni barlamaga mümkinçilik berýär.

Bu şahsy synag enjamyny önüm synagy üçin has amatly etmek üçin käbir kömekçi enjamlary goşduk we partiýa synagyny netijeli ýerine ýetirip biljek doly ulgam aldyk.

Doly gözleg bar

Yzyna alyp bolýan maglumatlar

Alýumin deňligini kesgitlemek
DR ulgamynyň aýratynlyklaryna görä, degişli IEC standartyna we Hytaýyň milli standartyna salgylanyp, önümiň rentgen alýumininiň ekwiwalent bahasy ýokary arassalyk alýuminiý tarapyndan öndürilen köp basgançakly moduly deňeşdirmek arkaly kesgitlenildi.

100% synagdan geçirildi
Çig maldan ýarym önüme, soňra taýýar önümlere çenli, her bölegi berk barlanar we degişlilikde bellener ýaly, ähli önümçiligiň dowamynda tutuş bir prosesi barlaýarys.Topary skanirlemegiň netijeliligi, ony edip biljekdigimizi tehniki taýdan üpjün edýär.

Weadell - The Dedicated X-Ray Test System7