Uglerod süýümli plastinka

Üpjünçilik görnüşi: Maksat-sargyt çig

Material: Epoksi rezinli uglerod süýümi öňünden taýýarlanýar

Dokma: Twill / düzlük

Görnüşi: 1K, 1.5K, 3K, 6K, 12K uglerod süýümi, yzygiderli 3K


Önümiň jikme-jigi

Maglumatlar

100% uglerod süýümli listler

Uglerod süýümli listleri ýa-da ýokary hilli panelleri öndürýäris.

Mat we ýalpyldawuk ýüzler birnäçe dürli ululykda we galyňlykda bolýar.25 mm galyňlykda (1 dýuým), ululygy 1000x3600 santimetre (3,28 futdan 11,8 fut) çenli hödürleýäris.Uglerod süýümli listlerimiziň hemmesiýokary hilli taýýarlykdan öndürilýärwe bütin dünýäde eltýäris!

Elmydama ýokary hilli önümleri kepillendirýäris we takyk aýratynlyklaryňyza zerur önüm öndürmäge mümkinçilik berýän desgalarymyz bar.Customörite sargytlary goldaýarysýalyyzygiderli önümçilik dowam edýärzerur böleklerden.

Competitive Capabilities1

Mat we ýalpyldawuk bar

Çeýe spes

• iň uzynlygy 3600mm özleşdirmek mümkin

CB sheet1
3K twill prepreg

Premium Pre-Preg

• 3k 6k 12k egirme / ýönekeý mata taýýarlanylýar

Nol gözenek

Ösen awtoklaw önümçiligimiz ajaýyp ýüzleri üpjün edýär

https://www.weadell.com/customization-of-carbon-fiber-products/

Uglerod süýümli listler näme?
Uglerod süýümli listler ýa-da kompozitler epoksi rezinler bilen guýlan uglerod süýümli mata bolup, soňra gaty bolmak üçin bejerilýär.Sahypalar birnäçe mata böleklerinden durýar we dürli ululykda, galyňlykda we dokalýar.Sahypalar tekiz, şonuň üçin adatça tekiz ýüzlerde peýdalydyr.Sahypa näçe galyň bolsa, şonça-da berk bolýar.

Dokmagyň her görnüşiniň aýratyn aýratynlyklary, ulanylyşy we daşky görnüşi bar.Käbir dokma önümleri durnukly, ýöne has az bolýar.Beýlekiler owadan, ýöne güýçli däl.

Uglerod süýümli listleri ulanýan güýmenje
Uglerod süýümi birleşmesiniň aýratynlyklary ony dürli güýmenje üçin iň oňat material edýär.Alýuminiýden has ýeňil, polatdan güýçli we geçiriji.Munuň üstesine, titremäni peseltmek häsiýetleri we pes ýylylyk giňelmesi bar.Uglerod süýümli listler çynlakaý güýmenje we ilkinji gezek bir zady synap görýänler üçin peýdaly bolar.Eger ýapyşsaňyz, uglerod süýümini we beýleki ösen kompozit taslamalaryny durmuşa geçirmäge kömek edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler