ORA-da uglerod süýüminiň ýokarsy

• ajaýyp şöhlelendiriş we arassa şekillendiriş
• uly şekillendiriş aralygyna ýetip bolýar
• modullyk, çeýeligi, ergonomika we durnuklylyk
• gibrid OR-a laýyk gelýän operatiw şekillendiriş işini goldaň
• ýeke we birmeňzeş sandwiç plastinka bar


Önümiň jikme-jigi

Maglumatlar

Aýratyn ýerine ýetiriş

Radiolucent

Rugsatly rentgen şekillendiriş

• Arassa gara fon
• Kliniki diagnozyňyza päsgel berip biljek tegmiller ýa-da kemçilikler ýok

Radiolýusent

Eligible Radiographic Imaging
CF OR tabletop application detail

Örän ýeňil we güýçli

Döwrebap dizaýna laýyk bolmak üçin gaty inçe edilip bilner.
BSEN438-2 / 91 laýyklykda degişli synaglar bilen tassyklanan ajaýyp ýük göteriji we täsir garşylygy.

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Qualityokary hilli uglerod süýüm listini ulanmak

• iň uzynlygy 3600mm özleşdirmek mümkin

CB sheet1
3K twill prepreg

Premium Pre-Preg

• 3K egirme / ýönekeý matalar bar

Nol gözenek

Ösen awtoklaw önümçiligimiz ajaýyp ýüzleri üpjün edýär

https://www.weadell.com/customization-of-carbon-fiber-products/

Rentgen we uglerod süýümi
Uglerod süýümi kompozitleri ýokary berklik we pes agram, termiki giňelme we radiolýusiýa ýaly özboluşly aýratynlyklary hödürleýär.

Iň soňkusy lukmançylyk enjamlary we beýleki rentgen ulgamlary üçin örän peýdalydyr.Uglerod süýümi kompozitleri rentgen şöhlelerini bökdemeýär, gysga gözlemegiň dowamlylygyna we takyk netijelerine ýol bermeýär we rentgen şöhlelenmesine aşa täsir etmegiň öňüni alýar.Bu häsiýet, ýokary berklik bilen utgaşyp, uglerod süýümini rentgen ulgamynyň stol üstlerini öndürmek üçin iň oňat material edýär, mysal üçin döş, süňk we adam bedeniniň rentgen barlagy üçin niýetlenendir.

Uglerod süýümli kompozitler rentgen ulgamynyň stol üstlerini we haýwanlary we adam bedenini barlamak üçin ulanylýan stollary öndürmek üçin ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler