Mümkinçilik

Näme WE BOLAR

Radiologiki hiliň önümi bagyşlamak ulgamy

Radiolýusiýa we şekillendiriş netijeleriniň hili lukmançylyk rentgen ulanylyş ssenarilerini öz içine alýan önümler üçin aýratyn iki möhüm aýratynlykdyr.Bu nukdaýnazardan, WEADELL-de ähli önümleriň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin aýratyn gözleg ulgamynyň we degişli amallaryň doly toplumy bar.

Uglerod süýüminiň islege bagly önümçiligi

Awtoklaw, bejeriş peçini, wakuum infuziýasyny, el bilen gatlagy goşmak bilen, dürli uglerod süýümini öndürmek proseslerini we ösen enjamlary öz talaplaryňyza görä çeýe saýlap bilersiňiz.

Sandwiç kompozit plastinka önümçiligi

Uglerod süýümi ýa-da melamin fenol rezin laminaty ulanyp, gaty köpük, bal ary materiallary ýaly dürli ýadro materiallary bilen dürli sandwiç birleşýän gurluş plastinkasyny öndürip bileris.

Aýratyn goýlan bölekler

Kömürturşy süýümli önümleriň we melamin önümleriniň ýeterlik saklaýyş güýji meselesini çözmek üçin ýörite gurlan hozlar bilen üpjün edýäris.Productshli önümler degişli deslapky işlemek we deslapky gurnama bilen üpjün edilip bilner.

Embedded Nut
Analysis and consulting

Derňew we dizaýn

Önümçilik dizaýny üstünlikli önümiň açarydyr.Taslama habarnamasynyň önümçilik prosesi.Şonuň üçin önümleriň we uglerod süýüminiň elementleriniň derňewine uly ähmiýet berýäris.

Býudjetleri, geometriýany, galyňlygy, sapaklary, tikişleri we ş.m. göz öňünde tutup, melamin rezinleri we uglerod süýümi tehnologiýasy boýunça maslahat hyzmatlaryny edýäris, taslamalary üstünlikli durmuşa geçirjek görnüşde meýilleşdirmek üçin zerur tejribämiz we tejribämiz bar.

Uglerod süýümli listleri öndürmek

Galyňlygy 0,5-45 mm, ululygy boýunça ýokary hilli uglerod süýümli listleri üpjün edýäris.1000x3600 mm, materialdan unitar uglerod süýümi, gibrid (meselem, uglerod-aramid ýa-da uglerod-aýna) we ýadrosy (bal ary, gaty köpük).

CB sheet1
Closeup of generic CNC drill equipment. 3D illustration.

Önümiň ahyrky işleýşi

Önümi gaýtadan işlemek CNC 3 okly freze enjamy bilen amala aşyrylýar.Her önümiň we ýokary hilli gyralaryň takyk gaýtalanmagyny üpjün edýär.

Lak bilen uglerod süýüminiň üstü

Taýýar uglerod süýümli kompozitler ýokary derejeli ýokary palto üpjün etmek üçin lak bilen örtülýär.Bu tapgyr deslapky tehnologiýa bilen öndürilen premium önümler üçin diýseň möhümdir.Isleg boýunça, markany ýa-da gelip çykyşyny görkezmek üçin açyk ýokarky palto bilen örtmezden ozal önümi müşderiniň nyşany bilen marka edýäris.

CF-carbon-fibre-sheet-in-hand-reflection
1.Carbon Surface.jpg02

Boýag spreý

Kömürturşy süýümli komponentleriň ýokary hilli reňkini hödürleýäris.

Assambleýa
Şeýle hem taýýar önümleri ýygnap bileris.Skilledokary hünärli hünärmenlerimiz önümiň ýokary hünär derejesinde berilmegini kepillendirýärler.

Güýçli hil gözegçiligi
Önümçiligiň her tapgyrynda berk hil gözegçiligi ahyrky önümiň kemçiliklerden we howa köpürjiklerinden ýa-da beýleki islenilmeýän kemçiliklerden halas bolmagyny üpjün edýär.Aslynda, hil gözegçiligi ulanýan usullarymyzyň, maşynlaryň we hünärmenlerimiziň ygtybarlylygyny tassyklaýar.

Wagtynda eltip bermek
Uzak möhletli ynam we gatnaşyk gurmak üçin öz wagtynda eltmegiň nähili möhümdigini bilýäris.Şonuň üçin çalt eltilmegini ýa-da sargytlaryň wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin önümlerimiziň ätiýaçlygyny saklaýarys.

Önümçilik çeşmeleri

Awtoklaw
Iň ýokary iş basyşy 8 bar, iň ýokary bejeriş temperaturasy 250 ° C - ýokary hilli uglerod süýümli kompozitleri öndürmek üçin (öňünden).
Awtoklaw # 1: 3 x 6m
Awtoklaw # 2: 0.6 x 8m
Awtoklaw # 3: 3,6 x 8m

Peç
Peç - 4x2x2m, iň ýokary temperatura: 220 ° C.

Gidrawlik metbugaty
Atingyladyş plitalarynyň ölçegleri: 2000 x 3000 mm, basyş 100 tonna.

CNC enjam merkezi (3-ok)
Işleýän ýeri: X: 3000 mm, Y: 1530 mm, Z: 300mm.

Giň guşakly Sander
Sahypalary islenýän galyňlyga, takyklygy 0,05 mm

Sowadyjy ammar
Öňünden ýazylan zatlaryň saklanýan ýerinde takmynan 30 ㎡

Arassa otag
Arassalaýyş otagymyz, deslapky laminasiýa üçin iň oňat materiallary ýerleşdirmek üçin hapalanmaz gurşawy üpjün edýär

1000 inedördül metr
1000 inedördül metr önümçilik meýdany
5000akyn wagtda täze 5000 inedördül metrlik ýer gelýär

Sanly radiografiýa ulgamy
Önümleriň rentgen şekillendiriş hilini barlamak

Production Resources
Production Resources1
Production Resources3
Production Resources6

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris