Näme üçin uglerod süýümi?

Uglerod ýa-da uglerod süýümi, özboluşly we özüne çekiji dizaýnlara aşa güýç we ýeňil agramy goşmak bilen köp özboluşly häsiýetli materialdyr.
Şeýle-de bolsa, bu material 40 ýyl mundan ozal diňe harby gözleg merkezleri we NASA tarapyndan ulanylypdy.
Uglerod önümiň ýokary güýji we pes agramy bolmaly ýerinde ajaýyp.
Şol bir galyňlygy saklamak bilen uglerod süýüminden ýasalan birleşme, alýuminiýden ýasalan elementden 30-40% ýeňil bolýar.Deňeşdirilende, uglerod süýüminden ýasalan şol bir agramyň düzümi polatdan 5 esse berkdir.
Uglerodyň iş ýüzünde nol ýylylyk giňelişini we ajaýyp özüne çekiji ýokary hilli görnüşini goşuň we enjamlar, optika we umumy önümleri döretmek üçin köp pudaklarda amaly programmalaryň näme üçin meşhurdygyna aňsatlyk bilen düşünip bileris.

Why carbon fiber

Biz näme edýäris
Uglerod süýümi kompozitleri bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýäris: galyplary öndürmekden, matany kesmekden, birleşdirilen elementleri öndürmekden, inçe jikme-jiklikleri maşyn kesmekden we ahyrsoňy laklamak, ýygnamak we hil gözegçiligi.
Uglerod önümçiligi bilen baglanyşykly ähli usullarda nou-hau we tejribämiz bar.Her bir müşderä, olaryň isleglerine laýyk gelýän we üpjün edýän ajaýyp önümçilik tehnologiýasyny hödürleýärisýokary hilli ahyrky önüm.

Taýýarlamak / awtoklaw
Öňünden taýýarlamak, “ýokary synp” matadyr, önümçilik döwründe gatylaşdyryjy bilen garylan rezin bilen emdirilýär.Rezin zeperden goraýar we matanyň galyndy ýüzüne ýapyşmagyny üpjün etmek üçin zerur ýapyşyk berýär.
Öňünden taýýarlanan uglerod süýümi “Formula 1” ýaryş awtoulaglarynda, şeýle hem sport welosipedleriniň uglerod süýüm elementlerini öndürmekde ulanylýar.
Haçan ulanylýar?Pes agramly we ajaýyp görnüşi bolan çylşyrymly dizaýnyň ýokary hilli önümlerini öndürmek üçin.
Awtoklawymyz 8 bar iş basyşyny döredýäröndürilen önümleriň optimal güýjüni, şeýle hem duzakly howa kemçilikleri bolmazdan kompozitleriň ajaýyp görnüşini üpjün edýär.
Öndürilenden soň, komponentler boýag pürküji kabinasynda laklanýar.


Iş wagty: 18-2021-nji mart